Cestování, zájezdy, dovolená, relax, odpočinek

„Všeobecné podmínky/GDPR“

„Všeobecné podmínky/GDPR“

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM  OSOBNÍCH  ÚDAJŮ

 

Souhlasím, aby firma ANNA TOUR Bronislava Brixová Matušková  se sídlem Panské Nové Dvory 2412, 73801 Frýdek-Místek ,  IČ:   44933215 ,  zapsaná u živnostenského úřadu Frýdek-Místek

jako správce zpracovávala mé osobní údaje, v rozsahu  zejména jméno,

příjmení, tel. číslo, datum narození, adresa, historie absolvovaných zájezdů od touroperátorů dále hlavně newsletter  - zasílala informační zprávy o pobytech  na mé e-mailové adresy, novinky a další marketingové akce

(dále jen „Osobní údaje“).

Potvrzuji, že jsem byl informován o svých právech podle Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(„Nařízení GDPR“), především o tom, že mám právo přístupu ke svým Osobním údajům,

právo na výmaz, právo na opravu nesprávných, neúplných a neaktuálních Osobních údajů a

dalších práv vyplývajících z Článků 15 až 22 Nařízení GDPR, a to zejména o:

a) právu požádat firmu  o informaci o zpracování mých Osobních údajů a poskytnutí

takové informace bez zbytečného odkladu;

b) právu požádat firmu  o vysvětlení, jakož i odstranění vzniklého stavu, zejména

prostřednictvím blokování, provedení opravy, doplnění nebo výmazu Osobních údajů;

c) právu na obdržení informace o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů

ze strany Společnosti dle písm. b) výše bez zbytečného odkladu, není-li poskytnutí takové

informace ze strany Společnosti nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí;

d) právu na přenositelnost údajů, tj. právu přijímat Osobní údaje ve strukturovaném, běžně

používaném a strojově čitelném formátu pro účely předání jinému správci; a

e) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že Společnost nevyhoví

žádosti dle písm. b) výše.

Souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 5 let. Mimoto souhlasím

s tím, že mé osobní údaje mohou být zpracovány automatickým i ručním způsobem, a to v

elektronické i v tištěné podobě.

Prohlašuji, že jsem zmocněn udělit tento souhlas ve stejném rozsahu jménem všech

spolucestujících osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu.

Souhlasím se zasíláním informací v elektronické podobě.

Dále prohlašuji, že jsem byl plně informován o tom, že mám právo tento souhlas se

zpracováním Osobních údajů kdykoli odvolat (zasláním e-mailu na adresu:

annatour@seznam.cz   anebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla aniž by toto mělo dopad na trvání Smlouvy. Zároveň prohlašuji, že  poskytnuté Osobní údaje jsou pravdivé, byly poskytnuty svobodně, vědomě, dobrovolně a na  základě mého vlastního rozhodnutí.

Beru na vědomí, že neudělení tohoto souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy o zájezdu, nebo zasílání novinek pomocí e-mailových zpráv.